روغن ها

روغن های فست فود

روغن های فست فود

خرید روغن سوخته فست فود در صورتیکه تصفیه نشود به هیچ عنوان قابل استفاده نبوده و می بایست دور ریخته شود در اینصورت این ماده برای محیط زیست بسیار خطرناک بوده و باعث آلودگی محیط می شود ...

روغن های تاریخ مصرف گذشته

روغن های تاریخ مصرف گذشته

خرید روغن سوخته خوراکی - خرید انواع روغن ضایعاتی از نوع خوراکی و پسماند مخازن روغن های فاسد شده - روغن ضایعاتی رستورانها - روغن ضایعاتی رستورانهای مراکز دولتی و پادگانها - تانکرهای حمل روغن نباتی از نوع پسماند.

روغن های سوخته رستورانی و مراکز دولتی

روغن های سوخته رستورانی و مراکز دولتی

خرید روغن های سوخته رستورانی و مراکز دولتی 

روغن پسماند مخازن

روغن پسماند مخازن

خرید روغن پسماند مخازن

روغن لرد ته مخازن

روغن لرد ته مخازن

خرید روغن لرد ته مخازن

روغن تانکرهای حمل روغن نباتی

روغن تانکرهای حمل روغن نباتی

خرید روغن تانکرهای حمل روغن نباتی

روغن چربی مرغ و گوسفند وگاو

روغن چربی مرغ و گوسفند وگاو

خرید روغن چربی مرغ و گوسفند وگاو

روغن های فاسد شده

روغن های فاسد شده

فاسد شدن روغن ها به اکسیداسیون روغنها اطلاق می گردد. واکنش اکسیژن با اسید های چرب غیر اشباع باعث تخریب و فساد چربیها و روغنها میگردد.

روغن تالو

روغن تالو

روغن تالو روغنی تصفیه شده (بدون بو و بدون رنگ)از چربی پیه گاوی و گوسفندیاست. این روغن دارای کاربردهای دارویی و صنعتی فراوانی از جمله در سوخت بیودیزل ها، سوخت های هوایی و روانکاری ها است.

روغن کره گیاهی و حیوانی

روغن کره گیاهی و حیوانی

 روغن های حیوانی جزو روغن های چربی اشباع است

روغن سویا ، کلزا ، پالم

روغن سویا ، کلزا ، پالم

روغن سویا ، کلزا ، پالم
روعن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می‌شود .